Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Eigen Haard cvba-so van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Eigen Haard cvba-so zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2018.

Rollen van Eigen Haard cvba-so [1]

Eigen Haard cvba-so is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Eigen Haard cvba-so.

Eigen Haard cvba-so zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Eigen Haard cvba-so

 • Verhuur van sociale woningen
 • Begeleiden van kandidaathuurders en huurders
 • Bouwen, renoveren en onderhoud van woningen
 • Bevorderen van de kwaliteit van samenleving
   

Website - Social media – Marketing

Eigen Haard cvba-so beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, events

Gebruik van Cookies

Eigen Haard cvba-so gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics).

 

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden (zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”).

Infomailings

Indien u opgenomen wordt in onze databank als (kandidaat) huurder zullen wij u gerichte info doorsturen per mail of per brief. Hiervoor beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang in het kader van onze dienstverlening. U heeft steeds de keuze om u uit te schrijven wanneer u een infomailing per mail ontvangt, in dat geval ontvang je geen verdere infomailings.

Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze databank zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen.

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van kandidaat huurders, kandidaat kopers, kandidaat ontleners, leveranciers, partners, onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking.

Deze gegevens omvatten in geval van;

(Kandidaat) huurder

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens
 • Medische gegevens in functie van inschrijving en toewijzing
 • Gegevens van derden gekoppeld die relevant zijn voor bovenstaande punten

Van onze leveranciers, partners, onderaannemers… verzamelen wij louter identificatiegegevens en financiële gegevens in het kader van de professionele samenwerking.

Wij bevragen ook:
Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018).

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018);

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016).

Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017).

VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard dienstverlening en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met de grondslag “wettelijke verplichting”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Om woningen te kunnen toekennen conform de wetgeving
 • Infomailings omtrent onze dienstverlening

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, mail contact
 • Inschrijvingsformulieren
 • Kruispuntbanken van de overheid
 • Info aangeleverd door relevante derde partijen

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Wij houden de gegevens niet langer bij dan het doel waarvoor de gegevens werden verzameld zonder afbreuk te doen aan de wettelijke termijnen die ons verplichten uw gegevens langer te bewaren.

Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Eigen Haard cvba-so.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Eigen Haard cvba-so. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

We geven tevens gegevens door die door ons werden verzameld en bij wet dienen te worden doorgegeven naar de bevoegde instanties zoals hieronder opgesomd;

Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

De Intercommunale Leiedal: gecodeerde persoonsgegevens van kandidaat-huurders voor beleidsvoering en -voorbereiding van het lokaal woonbeleid (Beraadslaging VTC nr. 9/2015 van 18 februari 2015)

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Eigen Haard cvba-so doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [10]
 • Recht op wijziging van gegevens [11]
 • Recht op gegevenswissing [12]
 • Recht op dataoverdracht [13]
 • Recht van bezwaar [14]
 • Recht op beperking van de verwerking [15]
 • GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via : privacy@eigenhaardzwevegem.be

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Eigen Haard cvba-so. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Eigen Haard cvba-so

Kotrijkstraat 117

8550 Zwevegem

056 76 06 66

privacy@eigenhaardzwevegem.be


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevens Bescherming Authoriteit worden door Eigen Haard cvba-so gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Eigen Haard cvba-so uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

[1] Artikel 5, lid 1(a)

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[4] Artikel 6

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;