Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Ik wil huren

Niet iedereen kan een sociale woning huren. 

De persoon die de woning wil huren (referentiehuurder) en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen moet voldoen aan 4 belangrijke voorwaarden. 

 • Bevolkingsregister
 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Eigendom

Je kan enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan Eigen Haard elektronisch opvragen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten. 

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een OCMW die jou begeleidt.

 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen (van de kandidaat en van de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen) mag niet te hoog zijn.

Met inkomen bedoelen we de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbaar inkomen

 • leefloon

 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap

 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling

Wij kijken naar het meest recente aanslagbiljet (van de belastingen) en naar andere inkomsten van dat jaar (= referentie-inkomen).

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2022:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Iedere andere persoon

42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.

 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.

 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer bij een OCMW of een andere instelling voor schuldbemiddeling die de Vlaamse Gemeenschap erkend heeft?

We kijken dan naar je actueel besteedbaar inkomen.

Heb je geen referentie-inkomen of is je referentie-inkomen te hoog, maar verdien je nu minder?  Dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden. 

 

Eigendom

Jij (en je partner die mee zal wonen in de sociale woning) hebt geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

 • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom

 • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik

 • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal

 • volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven

 • volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke rechten niet in hun vennootschap brengen. 

Er zijn een paar uitzonderingen (1 jaar na toewijzing van een sociale woning moet je wel voldoen aan de eigendomsvoorwaarde):

 • Kosteloze verwerving (vb. schenking of erfenis).

  • gedeeltelijke volle eigendom of vruchtgebruik

  • gedeeltelijk recht van erpacht, opstal

  • bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal

 • je hebt nog een eigendom met je (ex-) partner, en die (ex-)partner gaat de sociale woning niet mee bewonen.

 • je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving.

 • je woning is onaangepast aan de fysieke mogelijkheden door uw handicap.

 • je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).

 • je verliest het beheer van je woning door een faillissement of ten gevolge van een collectieve schuldenregeling. 

 

Nederlands spreken

Als je bij ons langs komt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld. Voor mensen die in Spiere-Helkijn wonen, maken we een uitzondering.

Om je in te schrijven, is er geen taalkennisvereiste. Maar als huurder heb je dat wel.
Kan je nog geen of te weinig Nederlands tijdens de inschrijving, sturen we je graag door naar:


Het Huis van het Nederlands
Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
tel. 056 32 44 86
mail: 
kortrijk@integratie-inburgering.be

Want na 2 jaar sociaal huren, moet je als huurder het niveau Nederlands hebben dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Heb je dat na 2 jaar niet, moet Eigen Haard dit doorgeven aan de Toezichthouder. Die kan je een geldboete geven. 

 

Inschrijvingsverplichting bij VDAB indien je huurder wordt

Indien je huurder wordt van een sociale woning en niet-beroepsactief bent maar wel arbeidspotentieel hebt en nog geen 64 jaar bent, moet je zich inschrijven bij de VDAB. Tenzij je door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief naar werk kan zoeken. Dan beschik je niet over arbeidspotentieel en moet je niet aan de voorwaarde voldoen.

 

Het gaat om:

 • uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, namelijk personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken
 • personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.

Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 

 

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze volgen hier in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste.

In alle omstandigheden krijgen kandidaten die al enige tijd in de gemeente wonen of gewoond hebben voorrang, namelijk:

 • Voor Spiere-Helkijn, Anzegem (Kaster) en Avelgem (Kerkhove): personen krijgen voorrang als ze in de periode van zes jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.
   
 • Voor Zwevegem (Zwevegem, Moen, Otegem, Sint-Denijs): personen krijgen voorrang als ze in de periode van tien jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.

 

 1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben (voorbeeld: rolstoelaangepaste woningen). 

 

 1. Senioren

Kandidaat-huurders die 65 jaar of ouder zijn, hebben voor bepaalde woningen/appartementen in Groot-Zwevegem en Bellegem voorrang (gelijkvloers of met de lift te bereiken).

 

 1. Personen met een beperking

Een kandidaat-huurder met intensieve woonbegeleiding door een dienst die mensen met een beperking ondersteunt, kan voor enkele specifieke appartementjes (in Zwevegem en Moen) voorrang krijgen.

 

 1. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure. 

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 

 

 1. Huurders van Eigen Haard die te klein of te groot wonen door gezinswijziging.

Een huurder die te klein of te groot woont na gezinswijziging zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Eigen Haard die wel voldoet aan de normen. De inkomensvoorwaarden gelden dan niet. Het is wel belangrijk dat de huurder altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie doorgeeft.

 

 1. Huurders van Eigen Haard die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt. 

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 

 

 1. Kandidaat-huurders die in een van de volgende situaties wonen.

Je woont langer dan 6 maanden in de woning en binnen de 2 maanden na besluit ben je ingeschreven of meld je het aan Eigen Haard.

 • De woning werd onbewoonbaar verklaard volgens art. 135 Nieuwe Gemeentewet.
 • De woning werd ongeschikt verklaard van art. 15 van de Vlaamse Wooncode: er zijn minstens 3 gebreken van cat. III onder 'omhulsel' of 'binnenstructuur' of minstens 3 gebreken van cat. IV en 60 strafpunten. 

Deze voorrang vervalt als het besluit opgeheven wordt, tenzij kandidaat in een noodwoning woont. Deze voorrang telt niet als je zelf verantwoordelijke bent voor de gebreken. 

 

 1. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Hoger ook uitleggen. De ADL-woning maakt zelfstandig wonen mogelijk.

 

 1. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk. 
Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.

Je kan de keuze van je gevraagde woningen en/of appartementen op elk moment laten veranderen. Dit kan enkel schriftelijk of in ons kantoor na afspraak. 

De wachtlijst verandert elke dag

De wachtlijst is voortdurend in beweging! Jouw plaats kan dagelijks wijzigen: er komen inschrijvingen bij en Eigen Haard doet nieuwe verhuringen. 

 

Je kunt zowel vooruit als achteruit gaan op de wachtlijst. Hoe kan dat?

Uitbreiding woonkeuze:  als kandidaat-huurder kan je op elk moment je aanvraag wijzigen. Iemand die eerder dan jij ingeschreven was, en zijn keuze wijzigt naar woninggroepen waar je ook voor ingeschreven bent, komt dus voor jou te staan op de wachtlijst.
 

Voorrangsregels: het wettelijk toewijssysteem houdt achtereenvolgens rekening met

 • de rationele bezetting (grootte van de woonst ten opzichte van de grootte van het gezin)
 • een aantal absolute voorrangsregels (onder andere voorrang huurder Eigen Haard van wie de woning te groot of te klein geworden is volgens het aantal gezinsleden)
 • de optionele voorrangsregels (voorrang volgens de officiële woonplaats in de voorbije jaren)
 • de datum van de aanvraag (inschrijvingsdatum)
   

Renovaties: Eigen Haard heeft een aantal verouderde woningen. Wanneer die gerenoveerd worden, moet Eigen Haard de huurder van zo een woning voor nemen op kandidaten die eerder ingeschreven waren.

Je kan bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.
Klik hier om je plaats op de wachtlijst op te vragen.

 


We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

 1. Je accepteerde een sociale woning van Eigen Haard.
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.

Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen en de grootte van je gezin bepalen deze woningtypes.

Nu maak je een wachttijd door tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren en als er geen voorrang is voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
basishuurprijs - gezinskorting - patrimoniumkorting + extra huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

 • Basishuurprijs via inkomen

We houden rekening met het inkomen van de huurder en van alle meerderjarige gezinsleden. (Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee). We delen het gezamenlijk geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs. 

 

 • Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 21 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. 
 

 • Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde volgens het schattingsmodel van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat is de huurprijs die de sociale woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

 

 • Energiecorrectie

Voor woningen waar er energiezuinige investeringen gedaan werden, kan er een energiecorrectie bij de huur gerekend worden. De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die er minder verbruikt wordt door de extra investeringen. Deze hoeveelheid energie wordt berekend volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegt. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat er bespaart wordt op de energiefactuur. 

 

 • Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. 

 

 • Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

 

 • Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over 
op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens.

Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Stijgt je inkomen als huurder en verdien je meer dan de toegelaten inkomensgrens, dan zal uw huishuur daar ook aan aangepast worden. 
Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 en 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

 

Ik huur een sociale woning

 • Binnen de 8 werkdagen je adreswijziging bij de gemeente melden.
 • Laat je post bezorgen op je nieuw adres. Vanaf 9€ per maand, laat je je post bezorgen op je nieuw adres. Ga langs bij uw postkantoor of regel dit online op www.bpost.be.
 • Neem contact op met uw leverancier voor gas & elektriciteit voor het afsluiten van een contract. De formuleren worden tijdens de plaatsbeschrijving ingevuld.
 • Neem contact op met je leverancier voor telefonie/tv/internet.
  - Contact Telenet - 015/66 66 66 (éénmalige aansluitkost 50€).
  - Contact Proximus – 0800/22 800 (aansluiting vanaf meerdere producten gratis)
  - …
 • Sluit een brandverzekering af voor je inboedel. Dit is verplicht!
 • Ga naar de bank voor een bestendige opdracht voor je huishuur. Neem je berekeningsnota mee. Hier kan je het bedrag vinden en je persoonlijk OGM-nummer. Een bestendige opdracht kan je ook via pc-banking aanvragen.
 • Van zodra de gemeente je adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen bepaalde instellingen automatisch je nieuw adres door. Deze kunt u terugvinden op de website https://www.vlaanderen.be/een-verhuis-regelen.
  Andere moet je zelf nog op de hoogte brengen:
  - Uw werkgever
  - VDAB
  - Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
  - Uw huisarts
  - Uw kranten- of tijdschriftenabonnement
  - Het centrale dierenbestand (als uw kat of hond een chip heeft).
  - Verenigingen waarvan u lid bent.
  - Winkels waar u een klantenkaart hebt.
 • De overdracht van water doet Eigen Haard voor u. De formulieren worden tijdens de plaatsbeschrijving ingevuld en daarna opgestuurd door Eigen Haard.

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen. Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde. De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1111 euro in 2023. De huurwaarborg wordt gestort op een rekening van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

Je sluit zelf een brandverzekering voor je inboedel af. Dit betekent dat je jouw spullen verzekert tegen schade. Een inboedelverzekering is verplicht. We raden iedereen ook aan om een familiale verzekering af te sluiten. Maar dit is niet verplicht. Ook als je een afzonderlijke garage huurt, geldt bovenstaande regeling.

Waarvoor moet je je verzekeren?

 • Je inboedel (vb. eigen meubelen, gordijnen, kledij, tv, …)
 • Zaken die je zelf plaatste (vb. tuinhuis, tuinafsluiting, schotelantenne, …)
 • Verfraaiingswerken (vb. behang- of schilderwerk)
 • Zelf uitgevoerde (aangevraagde) veranderingswerken (vb. badkamer, keuken, …).

-Eigen Haard verzekert het gebouw waarin je woont en de aansprakelijkheid van de huurder voor schade aan de woning en aan derden. Alle officiële bewoners zijn verzekerd voor huurdersaansprakelijkheid via Eigen Haard. Je betaalt hiervoor elke maand een bijdrage in de huurlasten. In een aantal gevallen zal de huurder de vrijstelling nog moeten betalen aan Eigen Haard (vb. glasbreuk door eigen schuld).

Wat valt er onder de brandverzekering van Eigen Haard?

 •  Brand (elektriciteitsrisico, bliksem, ontploffing, …)
 • Storm-, hagel-, sneeuwdrukschade
 • Glasbraak
 • Schade gebouw door inbraak
 • Waterschade

Gaat het om schade door inbraak, vandalisme of door een grote brand? Dan moet je een proces-verbaal (PV) door de politie laten opmaken. Anders kunnen we geen aangifte doen bij de verzekering

Heb je vragen over je brandverzekering? Of wens je schade aan je woning te melden? Contacteer ons dan op het nummer 056/76 06 66 of via mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be.

Heb je een probleem of moet er een herstelling gebeuren? Contacteer de technische dienst van Eigen Haard. Voor het melden van een technisch probleem kan je terecht bij onze technische dienst op het nummer 056 76 06 66 of mail naar technischedienst@eigenhaardzwevegem.be.

Technisch huisbezoek

Vaak kan het probleem telefonisch opgelost worden. In heel wat gevallen kan dat niet omdat we eerst het probleem moeten bekijken. Dan plant de technische dienst een huisbezoek. Hij komt het probleem bij je thuis bekijken en zoekt een oplossing. Hij zal je ook op de hoogte houden: mogelijk voert een aannemer een herstelling uit of stuurt Eigen Haard voor kleinere herstellingen zijn klusjesman langs.

Klusjesdienst

Voor een kleine herstelling schakelt Eigen Haard David in. David is de klusjesman van Eigen Haard. Zijn herstellingen bieden voor de huurder enkele belangrijke voordelen:

 • De herstelling zal in veel gevallen sneller gebeuren.
 • Als de herstelling ten laste is van de huurder, is deze ook goedkoper dan wanneer er een aannemer moet langskomen.

Samen dragen we zorg voor je woning. Dit betekent dat jij soms een herstelling moet betalen, in sommige gevallen betaalt Eigen Haard de herstelling. Twijfel je? Contacteer ons dan op het nummer 056 76 06 66. Wij bekijken samen met jou wie zal betalen.

Als de herstelling door Eigen Haard moet gebeuren, breng ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte zodat wij het nodige kunnen doen.

Als de herstelling ten laste is van jou als huurder, breng dit dan zo vlug mogelijk in orde.

Herstellingen ten laste van Eigen Haard

Heel wat herstellingen aan de woningen zijn op kosten van Eigen Haard. We zetten de herstellingen die Eigen Haard betaalt op een rijtje:

Schrijnwerk

Sanitair

Vloeren, muren, plafonds

Elektriciteit

Dakwerken

Rond de woning
 

Herstellingen ten laste van de huurder

Naast de herstellingen die ten laste zijn van Eigen Haard, zijn er ook herstellingen ten laste van de huurder. We zetten deze ook op een rijtje:

Schrijnwerk

Sanitair

Vloeren, muren, plafonds

Centrale verwarming

Dakwerken

Rond de woning

Contact

Heb je vragen over wie wat betaalt? Contacteer de technische dienst van Eigen Haard (tel.: 056 76 06 66).

Warmen de radiatoren niet volledig op of maken ze een borrelend geluid? Dan moet je ontluchten.

Leg eerst de verwarmingsketel af en draai de radiatoren open. Volgende foto’s tonen in volgorde wat je daarna moet doen:

Ontluchten van radiatoren

 1. Aan de zijkant (of bij oudere radiatoren aan de bovenkant) van iedere radiator vindt u het ontluchtingskraantje.
 2. Met een ontluchtingssleuteltje (zie foto) of met een schroevendraaier kan je het ontluchtingskraantje open draaien.
 3. Neem het ontluchtingssleuteltje en plaats het op het ontluchtingskraantje (of plaats de schroevendraaier op de vijs).
 4. Draai het ontluchtingssleuteltje een kwartdraai zodat het kraantje opent. Hou er voor de zekerheid iets onder om eventueel water op te vangen. Als je een sissend geluid hoort, ontsnapt er lucht. Komt er water uit, sluit dan onmiddellijk het kraantje, dit betekent dat er geen lucht meer aanwezig is.

 1. Probeer eerst in gesprek te gaan met je buur. Soms is je buur zich niet bewust van de overlast die hij je bezorgt en bekeek hij de situatie nog niet vanuit jouw standpunt. Een rustig gesprek geeft het beste resultaat.
 2. Als praten niet lukt, dan neem je best contact op met de wijkagent. Om te weten wie de wijkagent is van uw straat of wijk, klik hier verder wijkinspecteur pz mira (Zwevegem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn) of wijkinspecteur pz vlas (Bellegem)
 3. Is er na tussenkomst van de wijkagent nog altijd geen beterschap? Laat dit dan weten aan Eigen Haard.
 4. Is de situatie nog altijd niet beter? Dan zet u best zelf stappen naar de Vrederechter. 
 5. Als blijkt dat er verschillende buren ook overlast hebben en de oorzaak van het probleem duidelijk is, kan Eigen Haard u ondersteunen om stappen te zetten naar de Vrederechter. 

De huishuur passen we in bepaalde omstandigheden aan: verandering van gezinssamenstelling of inkomen, een gezinslid gaat met pensioen of sterft.

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten?

 • Er is een kindje geboren.
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen.

Opgelet: als de persoon die bij jou komt wonen een volwassene is, dan moet je dit vooraf laten weten. Er zijn verschillende situaties mogelijk:

Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend met deze persoon: samen moeten jullie aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Zo mag jullie inkomen samen niet boven de inkomensgrens liggen en mag uw partner geen eigendom hebben. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Als jullie samen aan alle voorwaarden voldoen dan wordt uw partner ook huurder.

Gaat u feitelijk samenwonen met deze persoon: samen moeten jullie aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen maar aan de inkomensvoorwaarde moeten jullie pas na 1 jaar voldoen. Na 1 jaar feitelijk samenwonen gaan wij na wat jullie gezinsinkomen is. Ligt dit boven de maximumgrens? Dan kunnen jullie niet verder sociaal huren en moeten wij jullie huurovereenkomst opzeggen. Als jullie aan alle voorwaarden voldoen, wordt uw feitelijke partner na 1 jaar ook huurder.

Er komen andere personen bij je inwonen die niet jouw partner zijn dan worden deze aanzien als bijwoners. Zij zijn dus geen huurder en hebben geen recht om de woning over te nemen als jij of jouw partner de woning verlaten hebben. Zij moeten niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden maar hun inkomen telt wel mee in de berekening van de huishuur.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet mee voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun komst wel melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan in het laatste aanslagjaar, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn wel twee voorwaarden:

 • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in het laatste aanslagjaar.
 • Je gezinsinkomen ligt minstens drie maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs na het maken van een afspraak. Breng een overzicht mee van het inkomen van de laatste 3 maanden. Dit kunnen loonfiches zijn of een attest van jouw werkloosheidsinstelling of mutualiteit waarop staat hoeveel u in deze periode ontvangen hebt. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde. Als wij uw huishuur kunnen aanpassen dan gaat deze in vanaf de maand volgend op de maand waarin u ons de nodige documenten bezorgt.

Pensioen

Als een gezinslid met pensioen gaat, zal het inkomen dalen. De huurder kan aan Eigen Haard vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. De huurprijs zal aangepast worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin dit aan Eigen Haard gevraagd werd. Om de herberekening te kunnen doen, moet je het document van de pensioenkas bezorgen waarop staat hoeveel je maandelijks zal ontvangen, met daarbij ook het vakantiegeld dat je zal ontvangen.

Overlijden

Bij het overlijden van een gezinslid kan Eigen Haard de huurprijs herberekenen. Je moet dan een kopie van de overlijdensakte bezorgen.

Contact

Heb je vragen over de huurprijs of denk je dat je huurprijs kan aangepast worden, neem gerust contact op met Valérie of Evelien van Eigen Haard.

U krijgt een korting van 21 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Wie is een kind ten laste: elk kind dat nog naar school gaat of verlengd meerderjarig is Wie is een persoon ten laste: een inwonend gezinslid met een erkende invaliditeit (via de mutualiteit of via de FOD)

Woont uw kind bij uw ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveert de SHM de korting. Elke partner krijgt dan de helft. Ze verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Vanaf de eerste maand dat u op pensioen moet u Eigen Haard verwittigen. Wij kunnen uw huishuur dan berekenen op basis van het pensioen dat u maandelijks zal ontvangen. Wij houden rekening met het belastbaar pensioen. Dit is uw netto pensioen + de voorheffing en uw vakantiegeld. Ontvangt u ook een pensioen uit het buitenland? Dan moet u dit ook aan ons doorgeven.
Als u nog een inwonende partner of meerderjarige – niet schoolgaande kinderen hebt, dan hebben wij hun inkomsten van de laatste 3 maanden nodig.
Let wel, dit zorgt er niet altijd voor dat uw huishuur vermindert. Sommige huurders zitten met hun huidig gezinsinkomen nog altijd boven de maximumgrens waardoor ze de maximum huur blijven betalen.

Als u een nieuwe partner hebt en jullie zijn nog niet van plan om te gaan samenwonen, dan kan deze enkele keren per week blijven overnachten. Verblijft uw partner meer wel dan niet bij u of gaan jullie effectief gaan samenwonen? Contacteer Eigen Haard dan vooraf. Wij moeten immers nagaan of uw partner ook aan de voorwaarden voldoet om in een sociale woning te kunnen wonen. Wij gaan strikt na of onze huurders altijd de juiste gezinssamenstelling doorgeven. Doet u dit niet? Dan kunnen wij een onderzoek domiciliefraude opstarten. Als blijkt dat u niet de correcte info doorgaf kan dit gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst.

Dan neemt u contact op met Eigen Haard en kunnen wij u inschrijven voor een woning of appartement die aangepast is aan uw fysieke situatie. Hou er rekening mee dat er een wachtlijst is en dat het een tijd kan duren tegen dat wij u een oplossing kunnen aanbieden.

Neem ook contact op met uw mutualiteit. Misschien kunnen enkele kleine ingrepen (verhoogd toilet, handgreep douche/bad/toilet) er voor zorgen dat u nog in uw woning kan blijven. Denk er wel aan dat iedere aanpassing aan de woning vooraf aan Eigen Haard aangevraagd moet worden

Mijn woning is te groot geworden

 • Dan schrijf je je best in voor een kleinere woning te huren. Contacteer ons per e-mail of bel ons. Een medewerker komt langs. Of je maakt een afspraak om je inschrijving in orde te brengen.
 • Schrijf je je niet in? Dan kan je niet kiezen. Wij doen je zelf een aanbod op maat:
  - De woning heeft de juiste grootte voor jouw gezin.
  - De woning ligt maximaal vijf kilometer van je woning nu.
  - De totale kostprijs is even hoog of lager dan de kostprijs nu. Dit is je huurprijs en extra kosten (huurlasten en individueel verbruik) samen.

  Je krijgt twee keer zo’n aanbod.

  Wil je de eerste woning niet huren of reageer je niet op tijd? Dan krijg je na minimaal drie maanden opnieuw een aanbod. Wil je deze tweede woning ook niet huren of reageer je niet op tijd? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Deze betaal je extra bij je huurprijs en kosten.
  Aanvaard je een aanbod? Dan helpen we je verhuizen en moet je geen onderbezettingsvergoeding betalen.
   

Mijn woning is te klein geworden

Voor iedere woning en appartement hebben wij vastgelegd voor hoeveel personen deze geschikt is. Bevat uw gezin meer personen dan er vastgelegd werd? Dan hebt uw voorrang om te verhuizen naar een grotere woning. U moet u hier voor wel op onze wachtlijst plaatsen en afwachten wanneer het uw beurt is om te verhuizen. Dit kan even duren. Contacteer hiervoor Eigen Haard.

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen. Je kan hier ook een opzegformulier afdrukken en dit persoonlijk aan ons bezorgen. Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf.
Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het hele gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, het opzegdocument ondertekenen. Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden.
Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Bijvoorbeeld: je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt, dan geldt een kortere opzegperiode van twee maanden.
Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.