Overslaan en naar de inhoud gaan

2. Ik ben ingeschreven. Wat nu?

Je hebt alle voorwaarden gelezen. Je bent naar ons kantoor gekomen en je bent ingeschreven.

 • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer. Hou dit zeer goed bij.
   
 • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst.
  Hoelang je moet wachten, kan dus tijdens je wachtperiode veranderen.
   
 • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je wellicht in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.
   
 • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier op punt te zetten en om de woning te komen bekijken. We sturen je een brief.
  Zorg dus dat we altijd jouw juiste adres hebben.    

Wij actualiseren de wachtlijst minstens om de twee jaar in de oneven jaren (2021, 2023, 2025, …). 

Dat wil zeggen dat we elke kandidaat-huurder vragen of hij/zij nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen daar een brief over.
Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.
 

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Ook vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt.

Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze herinneringsbrief niet binnen de vijftien dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning. 
 

Opnieuw inschrijven

Je reageerde niet op onze brieven, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst.

Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Verandert je gezin? Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan. 
 

Mijn gezin wordt groter of kleiner

Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin? Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt. 
 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Je hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je wilt niet langer samen ingeschreven blijven of je wilt niet langer samen kandidaat zijn. 

Je hebt twee keuzes: 

 • Alleen jij of je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst. 
   
 • Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder* - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.  
   

*Referentiehuurder: de persoon die de aanvraag gedaan heeft.

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich op 15 oktober 2012 aangesloten bij haar kandidatuur. Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder dus behoudt zij het inschrijvingsnummer (20120805x). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20120805x).

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

 1. Je accepteerde een sociale woning van Eigen Haard.
   
 2. Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
   
 3. Je voldoet niet meer aan alle voorwaarden voor sociale verhuring als we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
   
 4. Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
   
 5. Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.
   

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.
 

Je kan de keuze van je gevraagde woningen en/of appartementen op elk moment laten veranderen.  Dit kan enkel schriftelijk of in ons kantoor tijdens de openingsuren.

Je kan een woning of appartement huren die zo goed mogelijk afgestemd is op het aantal personen en hun fysieke mogelijkheden.
 

Je kinderen wonen niet altijd bij je?

We tellen kinderen mee die niet altijd bij het gezin wonen, maar er wel soms verblijven en overnachten. Dit kan bijvoorbeeld bij omgangsrecht, co-ouderschap of plaatsing van de kinderen. Je moet dit wel melden bij de inschrijving.

Diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden, zijn niet toegelaten.

Er wordt slechts één vierpotig huisdier toegestaan. Wanneer een huisdier aanleiding geeft tot moeilijkheden of overlast (hinderlijk en/of gevaarlijk), behoudt de verhuurder het recht voornoemd dier te laten verwijderen.

Schade veroorzaakt door een huisdier zal ten laste gelegd worden van de huurder.
 

Bijzondere regeling voor appartementen

Appartementen op het gelijkvloers (met een afzonderlijke tuin of met een rechtstreekse toegang op een openbare tuin of zone): zie algemene regeling.
 

Appartementen op een verdieping

In appartementen op een verdieping staan we huisdieren niet toe. Heeft de kandidaat-huurder op het ogenblik van de toewijzing toch een huisdier, zal deze gedoogd worden op voorwaarde dat:

•   Het een klein huisdier is. Eigen Haard zal hierover zelf de eindbeslissing nemen.

•   De huurder zich ertoe verbindt, na het houden van huidig huisdier, geen ander huisdier te nemen.

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.
Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 
 

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze volgen hier in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste.

In alle omstandigheden krijgen kandidaten die al enige tijd in de gemeente wonen of gewoond hebben voorrang, namelijk:

 • Voor Spiere-Helkijn, Anzegem (Kaster) en Avelgem (Kerkhove): personen krijgen voorrang als ze in de periode van zes jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.
   
 • Voor Zwevegem (Zwevegem, Moen, Otegem, Sint-Denijs): personen krijgen voorrang als ze in de periode van tien jaar voor de toewijzing, drie jaar in de gemeente wonen of woonden.

 

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen).

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven.
We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben (voorbeeld: rolstoelaangepaste woningen).
 

2. Senioren

Kandidaat-huurders die 65 jaar of ouder zijn, hebben voor bepaalde woningen/appartementen in Groot-Zwevegem en Bellegem voorrang (gelijkvloers of met de lift te bereiken).
 

3. Personen met een beperking

Een kandidaat-huurder met intensieve woonbegeleiding door een dienst die mensen met een beperking ondersteunt, kan voor enkele specifieke appartementjes (in Zwevegem en Moen) voorrang krijgen.
 

4. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure. 

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning. 
 

5. Huurders van Eigen Haard die te klein of te groot wonen door gezinswijziging.

Een huurder die te klein of te groot woont na gezinswijziging zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de huurovereenkomst zijn komen inwonen, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van Eigen Haard die wel voldoet aan de normen. De inkomensvoorwaarden gelden dan niet.
Het is wel belangrijk dat de huurder altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie doorgeeft.
 

6. Huurders van Eigen Haard die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt. 

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning. 
 

7. Kandidaat-huurders die in een van de volgende situaties wonen.

Je woont langer dan 6 maanden in de woning en binnen de 2 maanden na besluit ben je ingeschreven of meld je het aan Eigen Haard.

 • De woning werd onbewoonbaar verklaard volgens art. 135 Nieuwe Gemeentewet.
   
 • De woning werd ongeschikt verklaard van art. 15 van de Vlaamse Wooncode: er zijn minstens 3 gebreken van cat. III onder 'omhulsel' of 'binnenstructuur' of minstens 3 gebreken van cat. IV en 60 strafpunten. 

Deze voorrang vervalt als het besluit opgeheven wordt, tenzij kandidaat in een noodwoning woont. Deze voorrang telt niet als je zelf verantwoordelijke bent voor de gebreken. 
 

8. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning.

ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Hoger ook uitleggen. De ADL-woning maakt zelfstandig wonen mogelijk.
 

9. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

 

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de vijftien kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 1. We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet.
   
 2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.
   
 3. Je krijgt de kans om de woning te gaan bekijken.
   
 4. We maken een huurcontract.
   
 5. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen indien nodig.
   
 6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, …

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de twee weken moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen.
Meld dat dan schriftelijk. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Als je een aanbod van een sociale woning weigert, kan door het Agentschap Wonen Vlaanderen de huurpremie geschrapt worden!
Weigering kan het verlies van de huurpremie betekenen.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw onderaan de wachtlijst.
 

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.
 

Niet reageren is geschrapt worden

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

De formule is: 
basishuurprijs - gezinskorting - patrimoniumkorting + extra huurlasten + energiecorrectie = huurprijs
 

Basishuurprijs via inkomen

We houden rekening met het inkomen van de huurder en van alle meerderjarige gezinsleden. (Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee). We delen het gezamenlijk geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs. 
 

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 21 euro af per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting. 
Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft. 
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt. 
 

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde volgens het schattingsmodel van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat is de huurprijs die de sociale woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.
 

Energiecorrectie

Voor woningen waar er energiezuinige investeringen gedaan werden, kan er een energiecorrectie bij de huur gerekend worden.
De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die er minder verbruikt wordt door de extra investeringen. Deze hoeveelheid energie wordt berekend volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegt. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief.
Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat er bespaart wordt op de energiefactuur. 
 

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen, kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. 
 

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...
 

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die Eigen Haard als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).
 

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens.

Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Stijgt je inkomen als huurder en verdien je meer dan de toegelaten inkomensgrens, dan zal uw huishuur daar ook aan aangepast worden. 
Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 en 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
   
 • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
   
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.