Overslaan en naar de inhoud gaan

1. Hoe inschrijven?

WM Elan verhuurt woningen in Zwevegem, Sint-Denijs, Moen, Otegem, Spiere-Helkijn, Bellegem, Kaster, Kuurne, Avelgem, Kerkhove, Outrijve & Bossuit.
Om een sociale woning te kunnen huren, moet je je eerst kandidaat stellen bij WM Elan zodat je ingeschreven bent op een wachtlijst.

Plaats op de wachtlijst bekijken, je inschrijving wijzigen of een sociaal huis/appartement aanvragen?

Vanaf 02/01/2024 veranderen volgende zaken voor alle kandidaten in Vlaanderen:

Al ingeschreven? Dan kan je jouw persoonlijke gegevens continu online aanpassen in je eigen dossier en je plaats op de wachtlijst zien.

Nieuwe aanvraag? Inschrijven gebeurt door kandidaat zelf online in een Centraal InschrijvingsRegister (van Wonen in Vlaanderen) - van daaruit krijgt WM Elan de nodige info. 

Die verandering vraagt een hele organisatie in de laatste maanden van 2023:

 • nieuwe inschrijvingen zijn tijdelijk niet mogelijk (vanaf 02/01/2024 kan je dit zelf online)
 • je plaats op de wachtlijst raadplegen is tijdelijk niet mogelijk

In de loop van januari 2024 zal elke kandidaat in Vlaanderen de aanvraag online moeten bevestigen (iedereen ontvangt daarvoor een brief in januari).

Meer informatie vind je op: www.vlaanderen.be/sociaalhuren

 

Niet iedereen kan een sociale woning huren. 


De persoon die de woning wil huren (referentiehuurder) en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen moet voldoen aan 4 belangrijke voorwaarden. 

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan Eigen Haard elektronisch opvragen.
Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.

 

Bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.
Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen of een OCMW die jou begeleidt.
   
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

 

Inkomen

Je inkomen (van de kandidaat en van de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning zal wonen) mag niet te hoog zijn.

Met inkomen bedoelen we de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling

Wij kijken naar het meest recente aanslagbiljet (van de belastingen) en naar andere inkomsten van dat jaar (= referentie-inkomen).
 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023:

Jouw gezinstype

Geïndexeerde inkomensgrens 2023

Alleenstaande

28.105 euro

Alleenstaande met handicap

30.460 euro

Iedere andere persoon 

42.156 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald (co-ouderschap/omgangsrecht).
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer bij een OCMW of een andere instelling voor schuldbemiddeling die de Vlaamse Gemeenschap erkend heeft?

We kijken dan naar je actueel besteedbaar inkomen.

Heb je geen referentie-inkomen of is je referentie-inkomen te hoog, maar verdien je nu minder?  Dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden. 

 

Eigendom

Jij (en je partner die mee zal wonen in de sociale woning) hebt geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland.

 • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
 • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik
 • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal
 • volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik gegeven
 • volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in erfpacht of opstal gegeven

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke rechten niet in hun vennootschap brengen. 

Er zijn een paar uitzonderingen (1 jaar na toewijzing van een sociale woning moet je wel voldoen aan de eigendomsvoorwaarde):

 • Kosteloze verwerving (vb. schenking of erfenis).
  • gedeeltelijke volle eigendom of vruchtgebruik
  • gedeeltelijk recht van erpacht, opstal
  • bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal
    
 • je hebt nog een eigendom met je (ex-) partner, en die (ex-)partner gaat de sociale woning niet mee bewonen.
   
 • je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving.
   
 • je woning is onaangepast aan de fysieke mogelijkheden door uw handicap.
   
 • je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
   
 • je verliest het beheer van je woning door een faillissement of ten gevolge van een collectieve schuldenregeling. 

 

Nederlands spreken

Als je bij ons langs komt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld. 
Voor mensen die in Spiere-Helkijn wonen, maken we een uitzondering.

Om je in te schrijven, is er geen taalkennisvereiste. Maar als huurder heb je dat wel.
Kan je nog geen of te weinig Nederlands tijdens de inschrijving, sturen we je graag door naar:

Het Huis van het Nederlands
Wijngaardstraat 11, 8500 Kortrijk
tel. 056 32 44 86
mail: kortrijk@integratie-inburgering.be

Want na 2 jaar sociaal huren, moet je als huurder het niveau Nederlands hebben dat overeenstemt met niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Heb je dat na 2 jaar niet, moet Eigen Haard dit doorgeven aan de Toezichthouder. Die kan je een geldboete geven. 

 

Inschrijvingsverplichting bij VDAB indien je huurder wordt

Indien je huurder wordt van een sociale woning en niet-beroepsactief bent maar wel arbeidspotentieel hebt en nog geen 64 jaar bent, moet je zich inschrijven bij de VDAB. Tenzij je door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief naar werk kan zoeken. Dan beschik je niet over arbeidspotentieel en moet je niet aan de voorwaarde voldoen.

 

Het gaat om:

 • uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, namelijk personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken
 • personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

Je kan enkel langskomen op afspraak. 

Je moet enkele documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

 

Identiteitskaart

Breng een fotokopie van de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.
 

Inkomen

Wij vragen je inkomensgegevens elektronisch op bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele bijzondere situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Bijzondere situaties:

 • Verdiende je drie jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager? Breng je inkomen van de laatste drie maanden mee.
   
 • Had je drie jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel? Breng een overzicht van je laatste inkomsten mee.
   
 • Had je tussen drie jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen? Dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
   
 • Had je meer dan één soort van inkomsten? Breng alle verschillende documenten mee. Wij berekenen je totale inkomen.
   
 • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling? Dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.
   

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig?

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan. 

Je kan tijdens de inschrijving vragen om je inschrijving door te sturen naar een andere sociale huisvestingsmaatschappij die woningen/appartementen verhuurt binnen dezelfde gemeente en/of de aangrenzende gemeenten.